Voorwaarden

Volgorde

Het is niet mogelijk om telefonisch een bestelling te plaatsen, alle bestellingen moeten vanwege het proces in de webshop worden geplaatst. Door te bestellen ga je akkoord met de algemene voorwaarden en betalingsverplichting.

Buiten de EU: Na je bestelling ontvang je per e-mail een pro-forma factuur inclusief verzendkosten en een betaallink.

Verzenden

Verzendkosten worden berekend op basis van zones, we hebben de volgende zones:

 • Nederland
 • Zone A (België)
 • Zone B (Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg)
 • Zone C (Tsjechische Republiek, Hongarije, Ierland, Italië, Monaco, Polen)
 • Zone D (Bulgarije, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden)
 • Zone E (Griekenland, Malta)
Nederland: Start vanaf €5,00 (incl. BTW) voor een brievenbuspakje. Grotere pakketten beginnen vanaf € 8,95 (incl. BTW)
Zone A: vanaf € 9,95 (incl. BTW)
Zone B: vanaf €13,50 (incl. btw)
Zone C: vanaf € 22,00 (incl. BTW)
Zone D: vanaf €29,00 (incl. btw)
Zone E: vanaf € 67,00 (incl. BTW)

Locaties die niet onder een van de zones vallen, kun je een voorbestelling plaatsen. Wij bepalen de beste verzendkosten voor u.

Problemen met de producten moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het pakket worden gemeld. Ontbrekende producten kunnen na 7 dagen niet meer geclaimd worden.

Lokale afhaling

Afhalen is mogelijk op afspraak. Neem eerst contact met ons op.

Betaalmethoden

Langzaam (dagen):

 • Bankoverschrijving (kosten buiten Eurozone = 3% en minimaal € 15)
 • SEPA (geen kosten)

onmiddellijk:

 • Paypal (kosten = 3,4% binnen EU en 5,39% buiten EU)
 • Kredietkaart (geen kosten binnen de EU en 3% buiten de EU)
 • iDeal (geen kosten)
 • BanContact (geen kosten)
 • Giropay (kosten = 1,4%)
 • Multibanco (vergoeding = 2,95%)

Retourneren

Zie deze pagina.

Recensies

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven van onze producten en diensten. Onze beoordelingen worden daarom op een onpartijdige manier beheerd door WebwinkelKeur. WebwinkelKeur heeft maatregelen genomen om de authenticiteit van beoordelingen te waarborgen. Je kunt deze maatregelen hier lezen. Onze klanten worden niet gewaardeerd voor het schrijven van beoordelingen. Er worden geen kortingen of andere cadeaus gegeven.

We verzamelen beoordelingen via het platform van WebwinkelKeur. Als je een recensie achterlaat via WebwinkelKeur, moet je een naam en e-mailadres opgeven. WebwinkelKeur deelt deze informatie met ons zodat we de beoordeling kunnen koppelen aan je bestelling. WebwinkelKeur publiceert je naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting te geven op uw beoordeling. Als we je uitnodigen om een recensie achter te laten, delen we je naam, e-mailadres en productinformatie met WebwinkelKeur. Ze gebruiken deze informatie alleen om je uit te nodigen een recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/over-webwinkelkeur/privacy-policy/. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij het verlenen van de dienst. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van WebwinkelKeur zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van WebwinkelKeur met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen de derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
 6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – inclusief e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem of haar gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik verhindert gedurende een periode die is afgestemd op het doel. waarvoor de informatie bestemd is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van WebwinkelKeur en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of medegebruik wordt gemaakt tot en met het sluiten van de overeenkomst. maakt gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Fiat van der Laan
Steenpad 19, 4797SG, Willemstad, Nederland
Telefoonnummer: +31621624607 (bereikbaar op werkdagen 9.00 en 17.00 uur)
E-mailadres: sa***@fi************.nl
Kamer van Koophandel: 72512962
BTW-nummer: NL004006396B28

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. .
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. manier op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg is kennis te nemen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

D. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing, de bezorgkosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

F. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een langdurige transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Voor producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als je niet informeert over het herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. .

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te zullen dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een verschuldigd bedrag dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk heeft verzocht om te beginnen met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
 1. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

voorafgaand aan de levering daarvan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het aanvangen van de nakoming van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor de uitvoering daarvan is bepaald;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten na levering;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering eerst kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer variabele prijzen aanbieden voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

A. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst . .

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering :

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging :

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument daartegen bezwaar maakt. dit verlengde contract. kan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur :

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, wordt binnen deze termijn van 14 dagen niet heeft plaatsgevonden, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van de vermelde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Het is altijd mogelijk dat iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst aan ons te melden door een e-mail te sturen naar sa***@fi************.com.
 2. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk om je geschil voor te leggen voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
 3. Consumenten in de EU kunnen ook klachten melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als je klacht niet al ergens anders wordt behandeld, staat het je vrij om je klacht in te dienen via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Industriegarantie

 1. WebwinkelKeur staat garant voor de nakoming van het bindend advies van de Geschillencommissie WebwinkelKeur door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na verzending daarvan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantie herleeft als het bindend advies na toetsing door de rechter van kracht is gebleven en de uitspraak waaruit dit blijkt onherroepelijk is geworden. Tot een maximum bedrag van €10.000 per bindend advies, zal dit bedrag door WebwinkelKeur aan de consument worden uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000 per bindend advies wordt € 10.000 uitgekeerd. Voor het eigen risico heeft WebwinkelKeur een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op WebwinkelKeur en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan WebwinkelKeur. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan WebwinkelKeur, waarna deze organisatie op eigen naam zal betalen en voor rekening van de consument in rechte zal eisen tot voldoening van het verschuldigde.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze door de consument op een toegankelijke manier te worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager te worden vastgelegd.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden van WebwinkelKeur

 1. WebwinkelKeur zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn eerst van kracht nadat deze op passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij eventuele wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert.

Adres WebwinkelKeur:

Moutlaan 32, 7523MD Enschede

Winkelwagen
Scroll naar boven